عامل فروش شرکت کناف در ایران

محصولات > شرکت کناف > سازه های سقف مشبک

سازه های سقف مشبک بصورت سپری (T شکل) و نبشی (L شکل)بوده که سپری ها در سه طول استاندارد 3600 ،1200 و 600 میلیمتر تولید می شوند.وجود زبانه های اتصال کشویی (click) در ابتدا و انتهای این نوع سازه ها و همچنین شیارهای قائم بر روی جان سازه باعث ایجادشبکه های 60*60 سانتیمتر می شود.
سطح زیرین بال سپری توسط ورقی پیش رنگ شده روکش شده است.
این نوع از سازه ها در سه نوع مختلف تولید و به بازار عرضه می گردد.

<< پروفیل کلیک T24 >>

تصویر کالا نام کالا توضیح کالا طول mm عرض mm ارتفاع mm مقدار در هر بسته m
T-RM 1- 3600 این سازه جزء اصلی زیر سازی را تشکیل داده و وظیفه انتقال بار سقف کاذب را به آویز و در نتیجه به سقف اصلی بعهده دارد.بر روی این پروفیل،شکاف هایی جهت اتصال سازه های فرعی T1200 و سوراخ هایی جهت اتصال آویز وجود دارد. 3600 24 38 72
T-RC 10- 1200 این سازه فرعی،سازه های T3600 را به یکدیگر متصل می نماید. 1200 24 28 72
T-RC 9- 600 این سازه فرعی،سازه های فرعی T1200 را به یکدیگر متصل نموده و بصورت موازی با سازه اصلی T3600 اجرا می شود. 600 24 25.5 36
L-ARA 3000 این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می کند. 3000 24 24 120

<< (VT-S-15F) Ultra Line - white / black پروفیل کلیک >>

تصویر کالا نام کالا توضیح کالا طول mm عرض mm ارتفاع mm مقدار در هر بسته m
Ultra Line 3600 این سازه جزء اصلی زیر سازی را تشکیل داده و وظیفه انتقال بار سقف کاذب را به آویز و در نتیجه به سقف اصلی بعهده دارد.بر روی این پروفیل،شکاف هایی جهت اتصال سازه های فرعی T1200 و سوراخ هایی جهت اتصال آویز وجود دارد. 3600 14.3 41 72
Ultra Line 1200 این سازه فرعی،سازه های T3600 را به یکدیگر متصل می نماید. 1200 14.3 41 48
Ultra Line 600 این سازه فرعی،سازه های فرعی T1200 را به یکدیگر متصل نموده و بصورت موازی با سازه اصلی T3600 اجرا می شود. 600 14.3 41 42
W Shape Angle 15*15*15*22 این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می کند.این نوع از سازه تراز یک شیار تزئینی در محل اتصال به دیوار ایجاد می کند که به خط سایه شهرت دارد. 3000 - - 120

<< پروفیل کلیک T15 >>

تصویر کالا نام کالا توضیح کالا طول mm عرض mm ارتفاع mm مقدار در هر بسته m
T-RM-15-3600 این سازه جزء اصلی زیر سازی را تشکیل داده و وظیفه انتقال بار سقف کاذب را به آویز و در نتیجه به سقف اصلی بعهده دارد.بر روی این پروفیل،شکاف هایی جهت اتصال سازه های فرعی T1200 و سوراخ هایی جهت اتصال آویز وجود دارد. 3600 15 - 144
T-RC-15-1200 این سازه فرعی،سازه های T3600 را به یکدیگر متصل می نماید. 1200 15 - 96
T-RC-15-600 این سازه فرعی،سازه های فرعی T1200 را به یکدیگر متصل نموده و بصورت موازی با سازه اصلی T3600 اجرا می شود. 600 15 - 73.8
Wall Angel 3000 این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می کند. 3000 18 24 150
L-SRA Slim این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می کند. 3000 14 24 120